ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام علی (ع): تکبر کردن با افراد متکبر، خود عين تواضع است.
صفحه خروجی

صدور خروج بين شهری از ..... به مقصد اصفهان

1- اصل گذرنامه
2- گواهی اشتغال به تحصیل
3- فیش به مبلغ 200،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 2171150206006
4- تکمیل فرم صدور درخواست اقامت در 1 سری
5-2 قطعه عکس 4×3
6- کپی ازصفحه های عکس دار+اعتبار+خروج داخلی در2 سری
7- پوشه
8- معرفی نامه دفترجهت خروج بین شهری به اداره اتباع
توجه:به تاریخ مهلت خروج داخلی دقت فرمایید جریمه تاخیر به ازا، هرروز مبلغ300،000 ریال، حساب 2171159005004 اداره اتباع ، بانک ملی.