ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
صفحه خروجی

صدور خروج بين شهری از اصفهان به مقصد .....

1- گواهی پذیرش از دانشگاه مقصد
2- مراجعه به دفترودریافت نامه خروج بين شهری برای سازمان دانشجویی
3- پس از بازگشت از تهران مراجعه مجدد به دفتر و ارایه مدارک ذیل:
4- اصل گذرنامه
5- تکمیل فرم خروج داخلی در 1 سری
6- کپی از صفحه های عکس دار+اعتبار+اقامت
7- معرفی نامه دفترجهت خروج بين شهری به اداره اتباع
7- پس از درج مهر خروج داخلی،دریافت گذرنامه از دفتر و خروج ظرف مهلت تعیین شده به دانشگاه مقصد جدید.