ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
صفحه خانواده

درخواست تحصیل تابعیت به استناد مادر ایرانی

1- داشتن 18 سال کامل
2- گواهی ولادت
3- ثبت ازدواج والدین در محضر
4- مراجعه به اداره اتباع خ.طیب و درخواست تابعیت ایرانی
5- ارسال نامه اداره اتباع به ناجای تهران
6- تاییدیه نامه اداره اتباع در وزارت امور خارجه
7- دریافت نامه از اتباع استانداری به ناجا در تهران
8- مراجعه به ناجا تهران جهت انگشت نگاری
9- امتحان قانون اساسی توسط اداره اتباع استانداری
10- مراجعه به وزارت خارجه برای درخواست ترک تابعیت
11- مراجعه دانشجو/پدربه کشورمتبوع جهت ترک تابعیت
12- مراجعه به امورخارجه پس ازبرگشت پرونده ازکشور متبوع به سفارت
13- تایید پرونده توسط اتباع و ارسال برای ثبت احوال
14- صدور شناسنامه ایرانی