ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام علی (ع): تکبر کردن با افراد متکبر، خود عين تواضع است.
صفحه خانواده

مدارک لازم جهت درخواست ازدواج زن ايراني با مردخارجی

1- فیش به مبلغ 100،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 2171150206006
2-مراجعه به اداره اتباع خ.طیب جهت درخواست صدور پروانه زناشویی(اجازه دولت)
3- اصل کارت ملی+ شناسنامه زن ایرانی+فرزندان حاصل از ازدواج وکپی از آن 1سری
4- اصل گذرنامه تبعه خارجی و کپی از صفحات عکس دار+همراه+تمديد رواديد+ اعتبار1سری
5- اصل قباله شرعی ازدواج وکپی از آن
6- اصل مدارک هويتي فرزندان-کارت يا شناسنامه وکپی1سری
7- در صورتيکه ازدواج قبلی داشته اندمدارک آن ارايه نمايند.(طلاق نامه+عقدنامه+فوت نامه)
8- 6قطعه عکس تمام رخ رنگی از طرفین
9- برگ درخواست پروانه اقامت ازدواج 2برگ
10- فرم تعهد زن ايرانی با تبعه خارجی
11- تقاضانامه ازدواج اتباع خارجی و ايرانی
12- تهيه پوشه سبز از اداره اتباع