ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
صفحه گذرنامه

اضافه نمودن فرزند جديد در گذرنامه

1-مراجعه به اداره ثبت احوال و اخذ گواهی ولادت
2-مراجعه به ناجااصفهان جهت ثبت اطلاعات نوزاد در سیستم و دریافت شماره اتوماسیون(مدارک لازم:1عدد عکس از نوزاد+گواهی ولادت+نکاح خط+گذرنامه والدین)
3- مراجعه به ناجا تهران جهت دریافت معرفی نامه نوزاد جهت سفارت(مدارک لازم:شماره اتوماسیون+گذرنامه والدین)
4- مراجعه به سفارت جهت الصاق عکس و دریافت تاییدیه الصاق عکس نوزاد(مدارک لازم:گواهی ناجا تهران+3عدد عکس+ مبلغ 8 یورو)
5-مراجعه به وزارت علوم(مدارک لازم:نامه معرفی دفتر+گذرنامه با عکس اضافه شده+گذرنامه والدین)
6- مراجعه به ناجا تهران(مدارک لازم:نامه وزارت علوم+گذرنامه والدین)
7- تحویل گذرنامه + گواهی اصالت به دفترسرپرستی
8-نامه معرفی دفترجهت" اضافه نمودن همراه به گذرنامه"به ناجای اصفهان+اصل گذرنامه+گواهی اصالت