ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): دانشمندي که از علمش سود برند ، از هفتاد هزار عابد بهتر است .
صفحه گذرنامه

صدور لسه پاسه(برگ عبور)

توجه: افرادی که در ایران موفق به اخذ گذرنامه نشوند،پس از مراجعه به سفارت متبوع و با هماهنگی آنها نسبت به اخذ لسه پاسه در ناجای تهران اقدام نموده و از ایران خارج و در کشور متبوع خود اقدام به اخذ گذرنامه می نمایند درغيراینصورت مدارک ذیل را به دفتر سرپرستی تحویل نمایند.

1- صدورلسه پاسه توسط سفارت کشورمتبوع (سوریه تک برگ وعراق ولبنان دفترجه ای است)
2- نامه سفارت به وزارت امورخارجه
3- نامه وزارت امور خارجه ممهور به مهرناجای تهران/
ارسال نامه اتوماسیون تاييدیه ناجای تهران به ناجا دراصفهان
4- فیش به مبلغ 20،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 217115020600
5-تکمیل فرم خروج دائم
6-تهیه پوشه
5- پوشه اداره اتباع
6- فرم خروج قطعی در 1 سری
7- معرفی نامه دفتر جهت روادید خروج قطعی به اداره اتباع