ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): چون مؤمن با مؤمني دست دهد ، پاک و بي گناه از يکديگر جدا مي شوند .
صفحه گذرنامه

تمدید اعتبار گدرنامه

1- اصل گذرنامه
2- گواهی اشتغال به تحصیل
3- نامه تمدید اعتبار گذرنامه از دفتر سرپرستی به سازمان
4- سايت سفارت افغانستان جهت اخذ نوبت:
www.e.embassy.ir وWWW.nobat-afgenb.com
5- مراجعه به سازمان دانشجویی