ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام محمد باقر (ع): خداوند دوست ندارد که مردم در خواهش از يکديگر اصرار ورزند ، ولي اصرار در خواهش از خودش را دوست دارد .
صفحه اقامت

تمدید پروانه اقامت

1- اصل گذرنامه
2- گواهی اشتغال به تحصیل
3- فیش به مبلغ 200،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 2171150206006
4- تکمیل فرم تمدید اقامت در 1 سری
5- معرفی نامه دفتر جهت تمدید اقامت به اداره اتباع
توجه: حداقل 20 روز قبل مراجعه فرمایید. جریمه تاخیر به ازا، هر روز مبلغ300،000 ریال، حساب 2171159005004 اداره اتباع ، بانک ملی .