ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
پيامبر اكرم(صلى الله عليه وآله وسلم): هرکس آبروی مؤمنی را حفظ کند، بدون تردید بهشت بر او واجب شود.
صفحه اقامت

صدور اقامت/روادید همسر/ فرزند دانشجو

1- معمولا" ورود با ویزای A/B/C به ج.ا.ا. 30/89 روزه
2- نامه دفتر جهت درخواست صدور روادید/اقامت به سازمان+عقدنامه رسمی(تایید سفارت)+ رونوشت گذرنامه همسر/ فرزند
3- دریافت پاسخ ناجا مبنی برتاییدیه عقدنامه درناجا اصفهان
4- فیش مبلغ 200،000 ریال،بانک ملی 2171150206006
5- کپی از صفحه های عکس دار+روادید+اعتبار در 2 سری
6- کپی ازصفحه آخرین اقامت دانشجو 1 سری
7- معرفی نامه دفتر جهت صدوراقامت همسر/فرزند به ناجا
8-1 قطعه عکس 4× 3 + پوشه
توجه1: اگرهمسردانشجو فاقد گذرنامه است و وارد ج.ا.ا. شده به ناجای تهران مراجعه نماید.
توجه2:اگرهمسر دارای کارت اقامت می باشد، ابتدا باید آن را دراداره اتباع استانداری ابطال نموده و گذرنامه دریافت کند وسپس به استناد همسر اقامت اخذ کند.
توجه3:اگردانشجو زن باشد برای صدوراقامت فرزند، حضانت وی لازم است.
مراحل اخذ حضانت و سرپرستی فرزند:
1-مراجعه به سفارت افغانستان
2-مراجعه به وزارت امورخارجه
3-صدور گواهی حضانت توسط سفارت
مدارک: عقدنامه رسمی+فیش 8 یوروبرای سفارت+فیش 200،000ریال برای امور خارجه