ورود صفحه اصلی

هنوزعضو سایت نیستم فرم ثبت نام
امام علی (ع): تکبر کردن با افراد متکبر، خود عين تواضع است.
صفحه اقامت

صدور درخواست پروانه اقامت

1- فیش به مبلغ 200،000 ریال، اداره اتباع، بانک ملی شماره 2171150206006
2- اصل گذرنامه+پوشه+ 1 قطعه عکس 4×3
3- تکمیل فرم صدور اقامت در 1 سری
4- تکمیل فرم استشهاد محلی برای متولدین ایران
5- کپی از صفحه های عکس دار+ویزا+اعتبار در 2 سری
6- کپی از کارت والدین جهت ارایه به سازمان برای متولدین ایران.
7- گواهی اشتغال به تحصیل
8- دریافت نامه صدور اقامت ازدفتر سرپرستی برای سازمان دانشجویی

توجه1: متولدين ج.ا.ا. حتما" فرم استشهاد محلی را پس از امضاء و اثرانگشت 3 گواه به تایید مسجد یا شورای محل برسانند و پس از تایید این دفتر به همراه سایر مدارک به سازمان دانشجویی تحویل دهند.

توجه2:جریمه تاخیر به ازا، هرروز مبلغ300،000 ریال، حساب 2171159005004 اداره اتباع ، بانک ملی

توجه3: دانشجویان به استناد دارا بودن مادر ایرانی، مدارک هویتی را برای انجام مراحل کتسولی در تهران به همراه خود داشته باشند.

توجه4: دانشجویان که پدر آنان فوت نموده است، گواهی فوت پدروفتوکپی کارت آمایش مادرخود را برای انجام مراحل کنسولی در تهران به همراه داشته باشند.